Sau hai năm chăm bẵm Quế lan hương của DAITINH mới cho vài nụ hoa khoe cùng các bác hihi

Dsc 0000129

Dsc 0000162

Dsc 0000163

Dsc 0000164

Dsc 0000189